Säätiö vaalii kulttuuriperintöä

Nuorisokeskus Anjalan taustalla toimiva Ankkapurhan kulttuurisäätiö on Yhteiskunnallinen yritys.
Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat hyvinvointia suomalaisella työllä.

Ankkapurhan kulttuurisäätiön tarkoitus on nuorisotyön kehittäminen ja tukeminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisokeskustoimintana. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä.

Säätiön hallitus

puheenjohtaja Petteri Ikonen
varapuheenjohtaja Maija-Sisko Kauppila
Esko Lavonen
Tommi Lehtinen
Rabbe Holger Wrede
Piia Kleimola

Säätiön toiminnanjohtajana toimii Pasi Hedman.

Ankkapurhan kulttuurisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Ankkapurhan kulttuurisäätiö ja kotipaikka Kouvola.

2 § Tarkoitus
Säätiön ensisijainen tarkoitus on nuorisotyön kehittäminen ja tukeminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisokeskustoimintana. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö luo edellytyksiä ja voi harjoittaa seuraavaa toimintaa:

 • nuorisotyötä palveleva nuorisokeskustoiminta; leirikoulutoiminta, har-rastus-, virkistys- ja vapaa-aikatoiminta, kurssien, leirien ja koulutustilai-suuksien järjestäminen, luontokoulutoiminta.
 • kulttuuritoiminta; harrastus-, virkistys- ja vapaa-aikatoiminta, näyttelyi-den, konserttien ja tapahtumien järjestäminen, kurssien ja seminaarien järjestäminen.

  Säätiö voi tuottaa sellaisia matkailu- ja ravitsemispalveluja, jotka liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

  4 § Säädepääoma
  Säätiön säädepääomaksi säätiön perustaja luovuttaa 27.8.2013 allekir-joitetussa säädekirjassa mainitun omaisuuden.
  Säätiö saa ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä ja kartuttaa omaisuuttaan muilla vastaavilla tavoilla. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla ja käy-tettävä säätiön tarkoitusta vastaavaan toimintaan. Säätiön mahdollinen ylijäämä käytetään ensisijaisesti valtakunnallisen nuoriso-keskustoiminnan kehittämiseen sekä toissijaisesti Ankkapurhan alueen kulttuuriperinnön vaalimiseen.

5 § Hallitus
Säätiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Kouvolan kaupunginhallitus valitsee hallituksen jäsenet ensimmäiselle toimikaudelle ja sen jälkeen hallitus täydentää itse itseään.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

6 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä. Yhden läsnä olevista tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan samalla tavalla.Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja vä-hintään yksi kokouksessa allekirjoittajaksi valittu jäsen.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastaja on tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan toimeensa toistaiseksi.

8 § Vuosikokous
Hallituksella on vuosikokous, joka pidetään kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa:

 • päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä
 • päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
 • päätetään kokouspalkkiosta sekä kulu- ja muista korvauksista
 • valitaan tilintarkastaja
 • päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

  9 § Toiminnanjohtaja
  Säätiöllä on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan valitsee ja hänen tehtävistään päättää hallitus.

  10 § Säätiön nimen kirjoittaminen
  Säätiön nimen kirjoittavat säätiön toiminnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin.

  11 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
  Säätiölaissa mainituin edellytyksin säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiö lakkauttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa muutosta tai lakkautusta. Valvovalta viranomaiselta on saatava sääntömuutokselle vahvistus ja lakkautukselle suostumus.
  Jos säätiö lakkautetaan, säätiön varat käytetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.